Ajay Pandey

Ajay Pandey

Founder/President
Ashish Dahal

Ashish Dahal

Secretary
Avibind Khaniya

Avibind Khaniya

Vice President
Gokul Joshi

Gokul Joshi

Executive Member
Nabin Dahal

Nabin Dahal

Executive Member
Oshan Shrestha

Oshan Shrestha

Santosh Basnet

Santosh Basnet

Executive Member/ Co-lead CFL